Varmt välkommen till

Forma
familjebyrå


Familjerådgivning och familjerätt


Vi erbjuder familjerådgivning och hjälp med familjerättsliga frågor. Familjerådgivningen för er som har olika svårigheter i er relation och medling, samarbetssamtal, konsultation samt fortbildningar när det gäller familjerätt.

Familjerådgivning


CC_Hartwig HKD

Forma familjebyrå drivs av Gösta Emtestam, auktoriserad familjerådgivare, med en privat mottagning i Stockholm. Kommunal familjerådgivning erbjuds också. Samtalsmodellen är strukturerad, enkel och utgår ifrån det ni behöver prata om. Vi styr samtalet, ger råd och tips om hur man kan komma vidare. Ni kommer på 3–5 besök, och vi ses ungefär varannan vecka.

Arbetet styrs inte av någon speciell teori utan tar intryck av olika arbetsmodeller. Många är formade av sin uppväxt och sin ursprungsfamiljs värderingar. Man kan också vara påverkad av anhörigas och vänners åsikter när relationen och kommunikationen inte är bra.

Forma familjebyrå har lång erfarenhet av ombildade familjers möjligheter och svårigheter.

Intensiv familjerådgivning

Vi kan erbjuda intensiv familjerådgivning där vi träffas i sex timmar under två dagar eller under en sammanhängande dag. Under den tiden brukar det gå att lösa de flesta svårigheter som par har. Vi har även viss möjlighet att utföra dessa möten under helger och kvällar.

Familjerätt


Samarbetssamtal

Samtal mellan föräldrarna om barnens nutid och framtid

Läs mer

Utbildningar

Fortbildningar om utredningar och samarbetssamtal

Läs mer

Utredning

Extern konsultation vid svåra vårdnadsutredningar

Läs mer

Sakkunnig

Hjälp som sakkunnig i vårdnads-, boende- och umgängesärenden

Läs mer

Medling

Ett alternativ till att starta vårdnadstvister i domstol

Läs mer

Stödsamtal

Om du behöver någon utifrån som kan lyssna, stödja och vägleda

Läs mer

Samarbetssamtal


Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar att gemensamt hitta former för umgänge, vårdnad, boende och ekonomiska frågor som bäst gynnar barnet. I samarbetssamtal är fokus på föräldrarollen och barnet, nutid och framtid. Samtalsmodellen är strukturerad och enkel samt utgår ifrån det ni behöver prata om. Vi styr samtalet och ger råd om hur man kan komma vidare. Vi träffas 3–5 gånger, och ses ungefär varannan vecka.

Intensiva samarbetssamtal

Vi erbjuder intensiva samarbetssamtal där vi träffas i sex timmar under två dagar eller under en sammanhängande dag. Under den tiden brukar det gå att kunna lösa de flesta svårigheter som föräldrar har. Vi har även viss möjlighet att utföra dessa möten under helger och kvällar.

Utvidgade samarbetssamtal

För att komma vidare i samtalen kan man bjuda in gäster under några av samtalen. Vi har utbildning i att arbete med familjers nätverk. De utvidgade samtalen sker bara om föräldrarna/paret är helt överens om detta. Utvidgade samtal kan ske både som samarbetssamtal och familjerådgivning och innebär att man bjuder in några för er viktig personer i mötet.

Utbildningar


Vi har utvecklat arbetsmetoder för samarbetssamtal och vårdnadsutredningar, samt genomfört utbildningar i 20 år om vårt förhållningssätt och våra arbetsmetoder. Vi kan även ”skräddarsy” utbildningar för arbetsgrupper i hela landet. Vår bok om vårdnadsutredningar ”Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar” används på våra egna utbildningar och den har även varit kursbok på Socialhögskolan. Läs mer detaljerad information om våra fortbildningar nedan.

Utbildning våren 2019 – Samarbetssamtal


Konsten att leda samtal

CC_ Simon Gehrig Follow

Fortbildningsdag som passar både dig som har börjat med samarbetssamtal och dig som har arbetat länge. Gösta Emtestam redogör för och summerar sina 20 års erfarenheter av samarbetssamtal genom sin samtalsmodell. Han redovisar bland annat sina senaste metoder för att ena föräldrar och hur man bäst kommer vidare när man fastnar. Föreläsaren har tidigare genomfört utbildningar om samarbetssamtal, men dessa två dagar har nytt och mer aktuellt innehåll.

Fortbildningsdagen är anpassad till hur samtalsledare idag bör arbeta med nuvarande familjerättslig lagstiftning och praxis. Föreläsaren redovisar sina tre centrala faser i modellen och sitt förhållningssätt. Det är förståelsefasen, fördjupningsfasen och förändringsfasen

Det genomförs inga rollspel eller liknande övningar för kursdeltagarna utan utbildningen sker i föreläsningsform med PowerPoint bilder som deltagarna kan få. Varje deltagare får ett intyg.

Samarbetssamtal – Grund & fördjupning

Onsdag 8 maj · 10.00–16.00 · Anmälan senast 10 april 2019


Ur innehållet Grund: 
Samarbetssamtalets grunder. Uppdrag från domstol. Scanna våld. Enskilda eller gemensamma möten. Lagstiftningen. När barn kan vara med. Barns behov och vuxnas önskemål. Kartläggning. Kommunikationens grunder. Känslor och fakta. Krisreaktioner. Barnens familjekarta. Temakarta. Undvika dras in i föräldrarnas problem. Föräldra-, par- och ekonomisk relation. Nya möjligheter.  Sekretess. Olika överenskommelser och att skriva entydiga avtal.

Ur innehållet Fördjupning: Vill föräldern försvara eller förändra. Att komma vidare om man kör fast. Linjära- och cirkulära människor. Process och innehåll. Barnsamtal. Barn och våld. Våld och övergrepp från nära anhörig. Anklagelser/försvar. Konstruktiv konflikthantering. Att arbeta med utomnordiska föräldrar och tolk.

Föreläsare: Auktoriserad socionom, familjeterapeut och fil. mag i socialt arbete Gösta Emtestam som arbetar som extern utredare och konsult i hela landet.

Plats: Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm
(18% rabatt på hotellkostnaden på Kom Hotel vid bokning av utbildning)

Pris: 1 800 kr (+moms)
Anmäl dig här: emtestam@telia.com

Utbildning hösten 2019 – Vårdnadsutredningar


Konsten att skriva utredningar

En intensiv fortbildningsdag för nya och erfarna utredare med en av landets mest erfarna utredare. I samarbete med domare, kollegor och genom egen forskning har det arbetats fram en utredningsmodell där handläggningen och skrivandet genomförs skyndsamt och strukturerat. Fortbildningen lär också ut hur man skriver tydligare bedömningar för att hjälpa domstolen göra ett bra beslut för barnet. Och när det gäller djupa vårdnadstvister redovisar föreläsaren sina strategier, metoder och lösningar.

En lättillgänglig metodbok ”Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar”, Emtestam/Svensson, Norstedts juridik (2014), är kurslitteratur. Boken går att köpa på tex Adlibris.

Det genomförs inga rollspel eller liknande övningar för kursdeltagarna utan utbildningen sker i föreläsningsform med PowerPoint bilder. Varje deltagare får även ett intyg den sista kursdagen.

CC_Alexander Lyubavin

Vårdnadsutredningar
Grund- och fördjupningskurs 

Onsdag 4 december · 10.00–16.00 · Anmälan senast 5 november


HANDLÄGGNING Hur man minskar ner handläggningstiden för vårdnads-, boende- och umgängesutredningar radikalt. Ur innehållet: Journalanteckningar. Upplysningar. Vad efterfrågar domstolen främst för information? Strikt utredning ingen behandling. Planering med två mötesdagar och tre skrivdagar. När föräldrar försöker ändra mötestider. Det viktiga informationsmötet. Möten med föräldrar. Samtal med barn. Barnets vilja. När barn är påverkade eller lojala. Referenter. Utredning med två kommuner. Telefonmöten. Stödperson.

SKRIVANDET – Hur man skriver vårdnads-, boende- och umgängesutredningar skyndsamt. En praktisk och detaljerad kurs med många tips om hur man skyndsamt skriver utredningar. Ur innehållet: Första sidan med beskrivning av barnet. Utredningens genomförande. Utredarens mycket korta sammanfattning av föräldrarnas berättelser, max en sida. Barnets godkännande av texten. Den viktiga bedömningen. Föräldrarnas lämplighet. Föräldrarnas oro. Att skriva riskanalys vid missbruk, våld, övergrepp, umgängessabotage. Konsekvensbeskrivning. Förslag. Kommunicering.

BEDÖMNING – Det som är viktigast för domstolen, svårt för utredaren och det som berör föräldrar och barn mest är utredningens bedömning. Det är viktigt för barnet att utredaren kan förmedla sin unika kunskap i bedömning för att domstolen ska kunna göra ett bra beslut. Många tips om hur man lättfattligt och klart gör bedömningar redovisas. Ur innehållet: Barnperspektivet i hela bedömningen. Att framställa barnets verkliga vilja och dess behov. Tydlig beskrivning av föräldrarnas lämplighet. Balansera föräldrarnas olika oro i texten. Att tydliggöra eventuella riskerna för barnet i riksanalysen. Riskanalys vid våld, missbruk, övergrepp, umgängessabotage osv. Att bedöma för- och nackdelar med ensam- eller gemensam vårdnad. Hur man bäst komponerar konsekvensbeskrivningarna utan att ta egen ställning.

DJUPA VÅRDNADSTVISTER – Det kan hända mycket under en långvarig- och djupgående vårdnadsutredning. Många kan bli delaktiga och den planerade strukturen kan bli svår för utredaren att följa. Föreläsaren redovisar sina strategier, metoder och lösningar vid svåra och djupgående vårdnads-, boende- och umgängestvister. Ur innehållet: När föräldrar försöker hindra barnen från att träffa utredaren. Om dina kollegor ”smittas” av vårdnadstvisten. När föräldrar prövar om de kan förhala eller hindra utredningen. Parallellprocesser mellan familjerätten och barngrupp eller IFO och BUP. När föräldrar har ”intyg” eller egna ”expertutlåtanden”. Då barn säger att de inte vill träffa alternativt är rädda för mamma eller pappa. När föräldrar ”hotar” att anmäla utredare. Då chefer och förtroendevalda kontaktas av en förälder. När föräldrar försöker diskvalificera utredaren. En utmanande fortbildningsdag för dig som gått våra tidigare utbildningar eller har erfarenhet av socialt arbete eller är chef/förtroendevald.

Föreläsare: Auktoriserad socionom, familjeterapeut och fil. mag i socialt arbete Gösta Emtestam som arbetar som extern utredare och konsult i hela landet.

Plats: Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm
(18% rabatt på hotellkostnaden på Kom Hotel vid bokning av utbildning)

Pris: 1 800 kr (+moms)
Anmäl dig här: emtestam@telia.com

Gör din kursanmälan här
emtestam@telia.com

Utredning


Gösta Emtestam arbetar som extern utredare och konsult i hela landet med vårdnads-, boende- och umgängesutredningar enligt föräldrabalken (FB): Jag arbetar skyndsamt och mycket strukturerat med fokus på barnets behov. Vanligtvis avslutar jag utredningen senast två månader efter att jag fått uppdraget. Men jag kan arbeta mer skyndsamt. Jag har arbetat i 23 år med vårdnadsutredningar har en stor erfarenhet av djupa och långvariga vårdnadstvister.

Sakkunnig


Genomför uppdrag som sakkunnig i vårdnads-, boende- och umgängesärenden

Muntligt

Uppdraget kan innebära ett muntligt utlåtande genom vittnesmål i domstol om mina erfarenheter av barn i vårdnadstvister. Vad är barns vilja? Hur kan barn användas i djupa och långvariga tvister? Vad kan man göra om ett barn tar avstånd från mamma eller pappa?

Skriftligt

Uppdraget kan också vara ett skriftligt utlåtande där en utredning bedöms. Utlåtandet blir på ca tre sidor och arbetstiden max 10 timmar.  Fler utredningar och helt material kan granskas då blir arbetstiden max 25 timmar och utlåtandet max tio sidor.

För att kunna genomföra en så långt som möjligt objektiv bedömning sker arbetet helt fritt utan samverkan med uppdragsgivaren eller dennes ombud. Därför kan utlåtandet bli till fördel eller nackdel alternativt ingendera för den som är beställare.

Ring oss på 070-647 47 48

Medling


CC_michael dornbierer_2

Medling är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter. Den bygger på att en tredje opartisk person bistår konfliktparterna att kommunicera om konflikten på ett konstruktivt sätt. Det kan också vara två medlare.

En betydelsefull tanke bakom medling som modell är att konfliktparterna själva är de som är experter på sin konflikt. Medlaren behöver inte veta så mycket om de speciella omständigheterna kring konflikten utan är expert på hur man kommunicerar för att lösa problem.

I jämförelse med rättsliga processer har medling fördelen av att även kunna behandla känslor, värderingar och andra subjektiva upplevelser som kan vara viktiga variabler för konfliktbehandlingen för att kunna nå fram till en överenskommelse.

Gösta Emtestam tar uppdrag som medlare i främst familjemål.

Stödsamtal


Vi erbjuder råd- och stödsamtal. Det kan handla livskriser som att befinna sig i en djup och långvarig vårdnadstvist, att ens barn tar avstånd från en eller att man efter en skilsmässa behöver någon utomstående att prata med. Vi träffas vid varje tillfällen 1,5 timme. Man kan komma själv eller tillsammans med någon man har förtroende för.

Bakgrund


Forma familjebyrå drivs av Gösta Emtestam,
familjeterapeut, auktoriserad socionom, fil mag i socialt arbete

Utbildning och erfarenhet

Jag har treårig familjeterapiutbildning, socionomutbildning samt utbildning i arbete med familjers nätverk. Nätverksperspektivet gör att jag även har kunskap och erfarenhet av arbete med ombildade familjer. I snart 20 år har jag varit familjeterapeut, med egen mottagning i över 15 år.

Jag har också studerat tre år på psykologutbildningen, arbetat på BUP, arbetat kommunalt med familjerätt och genomfört forskningsprojekten; ”Socialjourens tvångsomhändertagande av barn” (1992), ”42 separerade föräldrar” (1998) med forskningsmedel från Socialdepartementet som blev en fil mag examen i socialt arbete och ”16 barn med separerade föräldrar” (2001) med forskningsmedel från Socialstyrelsen. I samarbete med BUP har jag startat och arbetat som gruppledare för barnverksamheten ”Skilda världar” där barn träffas och får hjälp att bearbeta föräldrarnas separation.

Böcker

Har tillsammans med Agnetha Svensson skrivit boken: ”Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar” utgiven på Norstedts juridik (2014, andra upplagan).

Vi har även skrivit ett kapitel i boken: ”Samarbetssamtal” av Bente och Gunnar Öberg, på Marelds förlag (2006).

Och tillsammans med min bror har jag skrivit kriminalromanerna om poliserna Hjalmar Lund och Laleh Forss ”Brunnen” (2015), ”Hiss 13” (2016), ”Hämnd” (2019) på Berguv Förlag, samt som ljudböcker ”Ondskans vatten”, ”Dödligt fusk” och ”Hämndens dagar” alla kommer ut 2019 på Lind & Co förlag.

Familjerättspriset

FSR Familjerättssocionomernas Riksförening delar varje år ut familjerättspriset till någon som fått familjerättssocionomernas arbete att utvecklas och 2002 fick jag familjerättspriset.

Foto: David Gimlin

Böcker


Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar
Att skyndsamt och strukturerat genomföra utredningar

Norstedts juridik 2014

Författare: Gösta Emtestam & Agnetha Svensson

I samarbete med domare, genom egna erfarenheter och egen forskning har författarna till denna bok arbetat fram en ny utredningsmodell där arbetet genomförs skyndsamt och strukturerat. Modellen är skonsam för barnen och gynnar föräldrarna då modellen dämpar krisen och kaoset med sin tydliga struktur. Det är även en lättarbetad modell för handläggare som blir delaktiga i familjens svårigheter/möjligheter under en kort och organiserad period.

Boken beskriver hur man kan minska ner handläggningstiden för vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Boken ger också många praktiska och detaljerade råd om hur man skriver utredningar. Man har också nytta av bokens innehåll och alla konkreta tips om man föredrar att genomföra utredningar på ett mer traditionellt sätt. Den passar både den som har arbetat länge och den som håller på att lära sig arbetet.

Du hittar boken på bland annat Adlibris och Bokus.

Beställ din bok här

Du hittar boken på bland annat Adlibris och Bokus

Kontakt


Hör gärna av er

Postadress: Gösta Emtestam, Lundagatan 38B, 117 27 Stockholm
Mottagning: Varvsgatan 19, Södermalm, Stockholm
Telefon: 070-647 47 48
, e-post: forma@familjebyra.se

Yay! Meddelandet är skickat.

Error! Var snäll och se över alla ifyllda fält.